مطالعات در مورد انرژی زا

Silver boss
سپتامبر 4, 2020

مطالعات در
مـــورد انـــرژی زا


یكی از عوامل تعیین كننده در اجرای فعالیتهای ورزشی شدید، دسترسی كافی عضلات بــه ذخــایر گلیكــوژنی اســت كــه بــا حفــظ تعــادل الكترولیتهای بدن از طریق راهبردهای تغذیهای میسر میشود.

عدم توجه به این مساله، سبب تحمیل اثـرات محیط بر بدن میشود و در نتیجه با كاهش یا تخلیه ذخایر و بر هم خوردن تعادل آب الكترولیتهای بـدن از راه تعریـق شدید، نه تنها خستگی زودرس وافت اجرا حادث مـیشـود، بلكه ورزشكار در معرض خطرات ناشی از گرما مانند گرمازدگی قرار مـیگیـرد.
بنـابراین، طبـق مبانی علمی و بررسیهای انجام شده، نوشیدن مایعات حاوی كربوهیدرات والكترولیتها با نسبتهای ویژه جهـت تـسریع جذب آب، جلوگیری از خستگی، تداوم دسترسی به انـرژی و اجرای بهینه فعالیت توصیه شده است .

 

تركیبـات اصـلی
نوشـیدنی هـای ورزشـی


سیتراتسدیم، تورین، گلوكز، گلوكورونولاكتون، كـافئین و انواع ویتامینهـا تركیبـات اصـلی نوشـیدنیهـای ورزشـی هستند كه تصور میشود، سبب بهبود زمـان عكـس العمـل، تمركز، هوشیاری وعملكرد استقامتی میشوند.
با وجـود این، گزارش شده است كه اثربخشی نوشیدنیهای ورزشی به كمیت مصرف، مقدار و نوع كربوهیدرات موجود در نوشـیدنی (فروكتوز سریعتر تخلیه میشود) و همچنین اسـمولالیته آن بستگی دارد

 
 60%
ENERGY
 
  • 60%
 
 

در مورد افـزایش سـطح عملكـرد ادعـا شده است كه افزایش غلظت تورین از طریق مـصرف نوشـابه silver boss میتواند تولید نیروی عضلانی را افزایش دهد.
با وجود تنظیم دقیق غلظت درون سلولی تورین احتمال كمی وجـود دارد كه افزایش مقادیر تورین خون در اثـر مـصرف خـوراكی این توازن را تا حد زیادی بر هم بزند
بـه عـلاوه، ممكـن است كافئین با بهبود انقباضپذیری و افزایش بسیج چربیها سبب بهبود عملكرد ورزشی شود .
همچنین، شواهد نشان میدهنـد كـه بهبـودعملكرد استقامتی فقـط در اثـر مـصرف كربوهیـدر ات ناشـی نیست .
در همین راستا،پژوهشگران گزارش كرده اند كـه اسـتفاده از مكمـل كربوهیـدراتی ممكـن اسـت بـا تحریـك گیرنده های دهانی، سـبب تحریـك مركـز لـذت و خوشـی و فراهم شدن انگیزش درونی برای ادامه تمرین شود.
به علاوه، گزارش هایی در زمینه تغییر میزان درك فشار در زمان انجام فعالیت با مكمل سازی كربوهیدرات وجود دارد. احساس لذت گزارش شده در گروه كربوهیدرات، نسبت بـه گـروه دارونمـا بیشتر و بیشتر وRPE در هر بـار كـاری یكـسان كمتر بوده است 10 . همچنین، یك ارتباط قـوی بـین RPE ضربان قلب مشاهده شد.